ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A személyes adatok szabályszerű kezeléséért felelős személy: V.M.komm Kft. (székhely: 1136, Budapest Pannónia u. 4.; cégjegyzékszáma: 01-09-725946; képviseli: Nagy Ákos ügyvezető). A cég a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

A kijelölt adatvédelmi tisztviselő: Beliczai Petra. A kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Posta: VM.kom Kft., Beliczai Petra – 1135 Budapest, Pannónia u. 4. Tel.: +36-1-350-6951, +36-1-270-2856 E-mail: beliczai.petra@vmkomm.hu

1. A programok során történő adatszolgáltatás önkéntes alapon, az adott programhoz történő csatlakozást lehetővé tévő Adatkezelési Tájékoztató megismerése és megértése, valamint az Adatkezelési hozzájárulás kitöltése és aláírása útján, az Adatközlő szabad akaratából, kifejezett írásbeli hozzájárulás alapján történik.

2. Az Adatkezelő az Adatközlő adatait kizárólag oly módon kezeli és tartja nyilván, amelyhez az Adatközlő a releváns adatkezelési tájékoztató ismeretében, az Adatkezelési hozzájárulásban kifejezetten hozzájárult.

3. Az Adatkezelő minden egyéb célú adatkezelésétől elkülönítetten tartja nyilván az egyes Adatközlők személyes adatait, más célú adatkezelésekkel való összekapcsolás semmilyen körülmények között nem jöhet létre.

4. Az egyes Adatközlők személyes adatainak a Szervezők által harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele kifejezetten tilos.
5. Jelen tájékoztatáson túlmenően Adatszolgáltatónak jogában áll tájékoztatást kérni az Adatkezelő által szervezett Program keretében kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Adatszolgáltató adatait.

6. Az Adatközlőnek bármikor jogában áll a személyes adatainak kezelésére adott felhatalmazását visszavonni, az adatkezelés megszüntetését kérni. Ez utóbbi esetben az Adatkezelő adatbázisából törli az Adatközlőre vonatkozó valamennyi adatot, és oly módon jár el, mintha az Adatközlő az adatkezeléshez nem adta volna meg a hozzájárulását.

7. A személyes adatok kezelésére adott felhatalmazást visszavonni, az adatkezelés megszüntetését kérni az alábbi postacímre: V.M.komm Kft. (1136 Budapest Pannónia u. 4.) vagy az info@vmkomm.hu e-mail címre eljuttatott nyilatkozat útján lehet.

8. A törlési kérelmét tartalmazó küldemény VM.komm Kft. által történő átvételét követő munkanapon az Adatközlők adatai véglegesen törlésre kerülnek az adatbázisból.

9. Az Adatkezelő az által kezelt adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.